Có 7039 sách được tìm thấy.

STT Tên sách Danh mục SL Tủ/Ngăn
1 Đường vào thần học
Bernard Lauret & francois Refoule - dg. GK. Nguyễn Đức Việt Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Dân Chúa, 2000, lần 1
Thần học 6 005-005
2 Thần khúc - Hỏa ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
3 Thần khúc - Luyện ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
4 Thần khúc - Thiên đàng
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1
Văn Học 1 003-001
5 Tổng luận thần học Quyển I Tập 4 Thiên Chúa và sự sáng tạo (58-88)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
6 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 2 Vinh phúc (22-48)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
7 Tổng luận thần học Quyển I Tập 2 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (15-38)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
8 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 6 Đức tiết độ (141-170)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
9 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 1 Vinh phúc (1-24)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
10 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 5 Nhân đức xã hội và đức can đảm (109-140)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
11 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 3 Đức khôn ngoan (47-80)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
12 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 5 Vinh phúc (90-114)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
13 Tổng luận thần học Quyển III Tập 2 Sự sống sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô (27-59)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-005
14 Tổng luận thần học Quyển III Tập 3 Bí tích đức tin (60-90)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
15 Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 4 Vinh phúc (71-89)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
16 Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 2 Đức mến (23-46)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
17 Tổng luận thần học - Quyển I Tập 5 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (84-119)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
18 Tổng luận thần học - Quyển I Tập 1 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (1-14)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
19 Tổng luận thần học - Quyển II Phần 2 Tập 7 Đoàn sủng phục vụ Mạc Khải Lời Chúa và đời sống con người (171-189)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
20 Tổng luận thần học Quyển I Tập 3 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (39-57)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
21 Tổng luận thần học - Quyển II Phần 1 Tập 3 Vinh phúc (49-70)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 006-006
22 Tổng luận thần học - Quyển II phần 2 Tập 4 Đạo đức và nhân đức xã hội (81-108)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
23 Tổng luận thần học - Quyển III-Tập 1 Mầu nhiệm Nhập thể (1-26)
Thomas Aquinas - dg. Trần Ngọc Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Thần học 1 007-006
24 Thiên Chúa luận qua các tác giả
Herbert Vorgrimler (trong bộ Texte zur Dogmatik) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Styria Verlag, Wien, 1989, lần 1
Thần học 1 Ebook
25 Chaque dimanche est une ảuore
Elisabeth d la Trinite . Ngôn ngữ: French . NXB: Paris, 2005, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
26 Vocation, Consecration, Formation, Doing Discernment
Fr. Fernando Guillen . Ngôn ngữ: English . NXB: Philippines, 2009, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
27 Cho tình nồng say
LM. Đỗ Văn Thiêm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: TP. HCM, 2002, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
28 Giã từ quán trọ
LM. Đỗ Văn Thiêm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hà Nội, 2005, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
29 Chúa nói với các Linh mục của Người
Lm. George W. Kosicki, CSB . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: USA, 2000, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
30 Ba lời khuyên Phúc Âm
Jose Cristo . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
31 Đời tu một nẻo nhân sinh
Paul Lebeau . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1961, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 2 009-003
32 Linh mục phục vụ Lời Chúa
Đaminh Việt Nam . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2006, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
33 Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi
HT. Thích Thanh Từ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2015, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
34 Tìm Hiểu Tu Hội Đời
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1967, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
35 Đời tu các lời khuyên Phúc Âm
Jose Crisiorey . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2007, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
36 Tìm hiểu ơn gọi Linh mục - Tu sĩ
LM. Francois Việt . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
37 Linh Đạo Căn Bản
LM. F.X Nguyễn Hữu Tấn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1986, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
38 Thực Tập Nhân Đức
Đại Chủng Viện Thánh Giuse . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
39 Bình An Trong Tâm hồn
Fulton j. Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2002, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-003
40 Quy chế thừa tác vụ và đời sống Linh mục
Tổng Giáo phận Sài Gòn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2016, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 -000
41 Sống Đạo Hôm Nay
Giáo hạt Gia Định . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2007, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
42 Các tân Linh mục
Andre Cabes - Francois Vayne . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1990, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 -000
43 Kim Chỉ Nam
Bộ Giáo Sĩ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2013, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
44 Hồng ân ơn gọi linh mục
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2010, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 2 009-005
45 Linh Mục Một Dịch Vụ
Nhóm Pleikli . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1972, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
46 Chân Dung Linh Mục Việt Nam
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2010, lần 1
Giáo Lý 4 009-005
47 Tâm Tình Đời Linh Mục
Lm. Px Đào Trung Hiệu, O.P . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Chân Lý, 2006, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
48 Hoa nắng đời Linh mục
LM. Hồng Nguyên . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2009, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
49 Đào tạo và Bồi Dưỡng Linh Mục
G.M Phạm Minh Mẫn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005
50 Linh mục Ngài là ai
Nhiều tác giả . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2007, lần 1
Linh Mục - Tu Sĩ 1 009-005

Có 7039 sách được tìm thấy.

Đường vào thần học
Bernard Lauret & francois Refoule - dg. GK. Nguyễn Đức Việt Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Dân Chúa, 2000, lần 1 . Thần học .Số lượng: 6 . Vị trí: 005-005
Thần khúc - Hỏa ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Thần khúc - Luyện ngục
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Thần khúc - Thiên đàng
Dante Alighieri - bd. Lm. Đình Chẩn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hồng Đức, 2022, lần 1 . Văn Học .Số lượng: 1 . Vị trí: 003-001
Tổng luận thần học Quyển I Tập 4 Thiên Chúa và sự sáng tạo (58-88)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 2 Vinh phúc (22-48)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển I Tập 2 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (15-38)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 6 Đức tiết độ (141-170)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 1 Vinh phúc (1-24)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 5 Nhân đức xã hội và đức can đảm (109-140)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 3 Đức khôn ngoan (47-80)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 5 Vinh phúc (90-114)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển III Tập 2 Sự sống sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô (27-59)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-005
Tổng luận thần học Quyển III Tập 3 Bí tích đức tin (60-90)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 1 Tập 4 Vinh phúc (71-89)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển II Phần 2 Tập 2 Đức mến (23-46)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển I Tập 5 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (84-119)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển I Tập 1 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (1-14)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển II Phần 2 Tập 7 Đoàn sủng phục vụ Mạc Khải Lời Chúa và đời sống con người (171-189)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học Quyển I Tập 3 Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo (39-57)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển II Phần 1 Tập 3 Vinh phúc (49-70)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 006-006
Tổng luận thần học - Quyển II phần 2 Tập 4 Đạo đức và nhân đức xã hội (81-108)
Thomas Aquinas . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Tổng luận thần học - Quyển III-Tập 1 Mầu nhiệm Nhập thể (1-26)
Thomas Aquinas - dg. Trần Ngọc Châu . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Vị trí: 007-006
Thiên Chúa luận qua các tác giả
Herbert Vorgrimler (trong bộ Texte zur Dogmatik) . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Styria Verlag, Wien, 1989, lần 1 . Thần học .Số lượng: 1 . Sách: Ebook
Chaque dimanche est une ảuore
Elisabeth d la Trinite . Ngôn ngữ: French . NXB: Paris, 2005, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Vocation, Consecration, Formation, Doing Discernment
Fr. Fernando Guillen . Ngôn ngữ: English . NXB: Philippines, 2009, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Cho tình nồng say
LM. Đỗ Văn Thiêm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: TP. HCM, 2002, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Giã từ quán trọ
LM. Đỗ Văn Thiêm . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Hà Nội, 2005, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Chúa nói với các Linh mục của Người
Lm. George W. Kosicki, CSB . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: USA, 2000, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Ba lời khuyên Phúc Âm
Jose Cristo . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2002, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Đời tu một nẻo nhân sinh
Paul Lebeau . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 1961, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 2 . Vị trí: 009-003
Linh mục phục vụ Lời Chúa
Đaminh Việt Nam . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2006, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi
HT. Thích Thanh Từ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tổng Hợp, 2015, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Tìm Hiểu Tu Hội Đời
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1967, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Đời tu các lời khuyên Phúc Âm
Jose Crisiorey . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2007, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Tìm hiểu ơn gọi Linh mục - Tu sĩ
LM. Francois Việt . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 0, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Linh Đạo Căn Bản
LM. F.X Nguyễn Hữu Tấn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1986, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Thực Tập Nhân Đức
Đại Chủng Viện Thánh Giuse . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Bình An Trong Tâm hồn
Fulton j. Sheen . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2002, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-003
Quy chế thừa tác vụ và đời sống Linh mục
Tổng Giáo phận Sài Gòn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2016, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: -000
Sống Đạo Hôm Nay
Giáo hạt Gia Định . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2007, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Các tân Linh mục
Andre Cabes - Francois Vayne . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Paris, 1990, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: -000
Kim Chỉ Nam
Bộ Giáo Sĩ . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2013, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Hồng ân ơn gọi linh mục
. Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2010, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 2 . Vị trí: 009-005
Linh Mục Một Dịch Vụ
Nhóm Pleikli . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: , 1972, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Chân Dung Linh Mục Việt Nam
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 2010, lần 1 . Giáo Lý .Số lượng: 4 . Vị trí: 009-005
Tâm Tình Đời Linh Mục
Lm. Px Đào Trung Hiệu, O.P . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Chân Lý, 2006, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Hoa nắng đời Linh mục
LM. Hồng Nguyên . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2009, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Đào tạo và Bồi Dưỡng Linh Mục
G.M Phạm Minh Mẫn . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Lưu hành nội bộ, 1996, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005
Linh mục Ngài là ai
Nhiều tác giả . Ngôn ngữ: Việt Nam . NXB: Tôn Giáo, 2007, lần 1 . Linh Mục - Tu Sĩ .Số lượng: 1 . Vị trí: 009-005

Là trang web tra cứu sách thư viện tu đoàn giáo sĩ nhà chúa, Thư viện hiện có trên 10.000 đầu sách các loại cung cấp cho các học viên giao dân đọc sách, ...

Mẹo tìm sách nhanh trong thư viện

Bạn có thể nhìn vào mã sách dán ở mặt sau sách, mã sách được lưu dưới dạng 12 ký tự số, 03 ký tự đầu là mã thứ tự của tủ. 3 ký tự tiếp theo là số ngăn, bắt đầu từ 1 tính dưới đếm lên, 6 số còn lại là mã sách để lưu và quản lý bạn không cần quan tâm nhé.

017: Mã tủ thứ 17

006: Ngăn số 06 của tủ 17

Các thầy đã dán mã lên các tủ trong thư viện theo thứ tự, các bạn để ý vào tìm nhé

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile: 0915 402 122 (cha Ninh) - 0938 143 275 (thầy Hoan)